Miếng dán thải độc chân To_Plan Nhật Bản (30 miếng)